Etyka

Kancelaria zapewnia pozasądową pomoc prawną oraz prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami w sposób odpowiadający przepisom Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. oraz w oparciu o Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Do najważniejszych kwestii związanych z etyką pracy Kancelarii należą:

  1. Rzetelność – rozumiana jako sumienne i z zachowaniem należytej staranności udzielanie pomocy prawnej lub prowadzenie spraw wedle najlepszej wiedzy, terminowe przygotowywanie pism procesowych, przygotowywanie się do rozpraw i posiedzeń sądowych.

  2. Lojalność – przy udzielaniu pomocy prawnej oraz prowadzeniu spraw Kancelaria kieruje się dobrem Klienta celem zapewnienia ochrony jego praw.

  3. Ochrona tajemnicy zawodowej – Radca Prawny oraz Pracownicy Kancelarii zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi, wszelkich informacji które pozyskali od Klienta lub z innych źródeł w toku udzielania pomocy prawnej, w tym przygotowania opinii, lub przy prowadzeniu sprawy przed Sądem i innymi organami.

  4. Informowanie Klienta o stanie sprawy oraz możliwych rozwiązaniach poszczególnych kwestii wynikłych w toku udzielania pomocy prawnej – Pracownicy Kancelarii obowiązani są udzielać informacji o stanie sprawy oraz podejmowanych czynnościach lub planowanych czynnościach na każde żądanie Klienta.

  5. Niezależność radcy prawnego – radca prawny obowiązany jest wykonywać zawód rzetelnie i zgodnie z prawem. Przy prowadzeniu sprawy lub udzielaniu pomocy prawnej radca prawny działa na podstawie prawa i w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej.